MAFIA-HUNT

Film Film Film – Фильм, Фильм, Фильм

Posted in film, media by mafiahunt on November 7, 2008

A Soviet animation film by Fyodor Khitruk:

The Magic Egg (jadosnuri kvertskhi)

Posted in media by mafiahunt on August 10, 2008

Georgian cartoon (1974) by Oleg Kochakidze, Yuri Chikvaidze, and Alexander Slovinsky. Very charming storey.